ANBI

Per 1 januari 2008 is de Holy Passion Church aangemerkt als ANBI. (belastingdienst, wij staan vermeld als Holy Passion te Almere, RSIN: 816867926).

De giften die u geeft aan De Holy Passion Church zijn voor de inkomstenbelasting aftrekbaar, eenmaal per jaar sturen wij u een kwitantie, waarop het totaal aan giften aan de Holy Passion Church vermeld staat.

Hartelijk bedankt!

Bank gegevens:
IBAN nummer: NL04INGB0651202949
BIC CODE: INGBNL2A
Ten name van: Holy Passion Church
Plaats: Almere

Ook uw donaties via Paypal mogelijk
donate-with-paypal

 

 

Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid

Het statutair bestuur bestaat uit een oudstenraad met minimaal 3 leden, waaronder een voorzitter, secretaris en penningmeester. Bestuurders kunnen bezoldigd zijn, maar ontvangen geen beloning voor hun bestuurlijke taken.

 

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

De gemeente houdt wekelijks samenkomsten waarbij de verkondiging van het evangelie vanuit de Bijbel centraal staat. Daarnaast worden er doopdiensten gehouden en viert de gemeente het Heilig Avondmaal. Wilt u meer informatie: www.holypassion.nl

 

Beleidsplan

Als gemeente hebben wij een beleidsplan opgesteld. Deze is hier gepubliceerd.

 

Staat van baten en lasten (resultatenrekening) en een overzicht van daadwerkelijke en voorgenomen bestedingen, met toelichting:

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de jaarcijfers  over de voorgaande jaren. De gemeente vertoont een grote mate van continuïteit: de voorgangers, oudsten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, diensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Klik hier voor de staat van baten en lasten 2010

Klik hier voor de staat van baten en lasten 2011

Klik hier voor de staat van baten en lasten 2012

Klik hier voor de staat van baten en lasten 2013

Klik hier voor de staat van baten en lasten 2014

Klik hier voor de staat van baten en lasten 2015 –> Klik hier voor de balans over 2015

Klik hier voor de staat van baten en lasten 2016 –> Klik hier voor de balans over 2016