De geest van izebel

OPENBARING 2:20-23

Ik heb jullie de vorige keer verteld, dat de geest van Elia en Johannes de Doper is over Ronald en mij. Dat is meermalen over ons uitgesproken, en dat is ook zichtbaar in ons leven en onze bediening.
Hoe kan zoiets?
Wel, ik kan bidden met handoplegging, dat de zalving die over mij is, ook over een ander komt. Dat gebeurt door impartatie, de ander ontvangt wat ik ontvangen heb, zonder dat de zalving die over mij is, minder wordt.
Kan iemand de geest van een ander ontvangen?
Ja. Lees maar:
MATTHEÜS 11:13-15

Was Elia gereïncarneerd in Johannes de Doper?
Nee. Lees maar:
MATTHEÜS 17: 3
17:10-13

Reïncarnatie bestaat niet. Het is een leugen van de duivel. Het is de mens gegeven 1 maal te leven, en daarna het oordeel, zegt de Bijbel.
Dus- een mens kan in de geest van een ander wandelen. Ronald en ik hebben zo’n zelfde hart als Elia. Want na Johannes de Doper komt Elia weer, lees maar:
OPENBARING 11: 6

Lees nu:
1 KONINGEN 17:1
Toen zeide de Tisbiet Elia, uit Tisbe in Gilead, tot Achab: Zo waar de Here, de God van Israël leeft, in wiens dienst ik sta, er zal deze jaren geen dauw of regen zijn, tenzij dan op mijn woord.

En de profeet, die water in bloed veranderde en plagen zond, was Mozes. De twee, die Jezus hadden gesproken op de berg der verheerlijking.

Overal op de wereld zijn er profeten aan het opstaan, die in de geest van Elia en Johannes de Doper, oproepen tot bekering en reiniging en heiliging, omdat Jezus spoedig komt. Dit is wat Ronald en ik week aan week jullie toeroepen: Wees heilig, want God is heilig.
Als dit de geest is, die over deze gemeente ligt, kun je ook verwachten, dat de kracht van God gaat toenemen, hoe heiliger en reiner wij allen worden. En dat er grotere wonderen en tekenen zullen gaan plaatsvinden, veel meer genezingen en vuur uit de hemel. Waarom? Omdat dit de zalving van Elia is. Het is er al, maar het zal veel groter worden.
Afgelopen week werd ik gebeld door Yvonne, die een woord van God had ontvangen: INCREASE.
Ik sta daar niet van te kijken, want dat is onze roeping. Ons aller roeping.

MAAR MET DEZE ZALVING, KOMT ER OOK NOG WAT ANDERS, ONVERMIJDELIJK,
EN IK MOET JULLIE WAARSCHUWEN EN LEREN:
TEGENOVER DE GEEST VAN ELIA STAAT ALTIJD EEN GEEST VAN IZEBEL.

Ik kan jullie verzekeren, dat Ronald en ik al meermalen tegenover deze geest hebben gestaan, en de nodige confrontaties achter de rug hebben. In 1 geval was het zo, dat we wel wisten dat er iets helemaal mis was, maar dat het de Heilige Geest was, die ons de naam “Izebel”moest zeggen, voordat we hem herkenden, omdat het hier een vriend van ons betrof, en nog iemand anders die we goed kenden, maar die beiden zwaar door deze geest bezet waren. Die zat altijd een beetje verstopt, maar kwam opeens omhoog, toen Ronald en ik werden ingezegend als pastors en het duidelijk werd, dat wij en niet zij dit werk voor God moesten overnemen van onze Braziliaanse voorganger.
Er werd zogenaamd vanuit de “Geest van God” een nep- profetie uitgesproken, die er op neer kwam, dat Ronald en ik deze bediening aan God terug moesten geven, omdat er anders een oordeel kwam, en de gemeente zou stoppen. Op Zijn tijd zou “God”deze bediening dan ooit weer terug gaan geven.
Wij hebben hebben dit woord herkend als niet van Jezus. Toch hebben we het nogmaals getoetst, en het vervolgens afgewezen. Daarna heb ik degene die dit woord had gegeven, in zijn gezicht gezegd, dat of hij, of ik gelijk had. We konden het niet allebei hebben. Oftewel, 1 van ons 2 spreekt de waarheid, de ander liegt, en jij bent het.
Toen ik zo de confrontatie aanging, voelde ik de atmosfeer zeer vijandig worden. Het was duidelijk oorlog. Want dat is wat Izebel is, een oorlogsgeest. We kregen een kerkscheuring en allerlei ellende over ons heen uitgestort. Tot en met Ronalds ontslag en een gezichtsverlamming van Ronald aan toe, die hem het spreken belette. Dat kwam door gebeden van toverij, die we zonder het te weten hadden geaccepteerd. Toen we ons er van bewust werden, wat er aan de hand was, hebben we het verbroken, maar toen was het ergste kwaad al geschied. Er is verder geen ellende meer kunnen komen na het verbreken van deze vloeken.
De kennis, die wij met Izebel hebben opgedaan, is niet uit theorieboekjes, maar uit eigen ervaring. We kunnen jullie verzekeren, dat we weten, waar we het over hebben.
Laten we gaan kijken, wie Izebel nou eigenlijk is, en wat de Bijbel ons over haar leert.
Elia was een profeet met grote kracht en autoriteit. Izebel van de koningin van Israël. Zij haatte Elia, want hij wilde het hart van het volk weer terug brengen bij de Here, en zij was de hogepriesteres van de Baäl, en zij had het gehele volk in de afgoderij van Baäl gestort. We gaan niet het hele verhaal lezen, dat kunnen jullie thuis doen, het staat in 1&2 KONINGEN.
Maar ik ga wel even snel de essentie vertellen.

Het gehele volk was afgedwaald van God, en diende de Baäl. Koningin had de meeste ware profeten van God laten vermoorden, maar Elia leefde nog. Hij zorgde voor een confrontatie met alle priesters van Baäl, waarbij het gehele volk toekeek. De God die vuur uit de hemel zou zenden, was de enige echte God. Natuurlijk was het de Here, die de ware Schepper bleek, en het volk riep dat ook uit en vermoordden, onder leiding van Elia, de valse Baäl- priesters.
Izebel was laaiend, en dreigde Elia met de dood. Elia was zo geïntimideerd door Izebel, dat hij vluchtte en onder een braamstruik ging liggen om te sterven. Er moest een engel van God gestuurd komen, TOT TWEE MAAL TOE, voordat Elia weer in beweging kwam. God gaf Elia de opdracht Elisa op te leiden tot profeet, en Jehu tot koning over Israël.
Jehu was degene, die met Izebel afrekende.

Terwijl je de gedeelten leest, die over Izebel gaan, zie je het ware karakter van deze geest. Ik zal de kenmerken voor jullie op een rijtje zetten. Ik wil jullie aanmoedigen je hart te onderzoeken of je meerdere kenmerken bij jezelf herkent.
(gebed- Vader, opent u onze harten voor Uw Waarheid en toont u ons de verborgenheden in ons hart.)

1. Ze heeft geen echte autoriteit van zichzelf. Ze probeert altijd bij leiders invloed te krijgen en die te besturen, zodat ze zelf regeert. Haar doel is macht. Izebel was koningin, omdat ze de vrouw van de koning werd. Koning Achab deed wat zij zei.
2. Ze is heel sterk dominerend en controlerend, of, indien ze nog geen macht genoeg heeft kunnen verkrijgen, heel manipulatief. Izebel manipuleerde en controleerde om haar zin te krijgen. Lees het verhaal over de wijngaard van Naboth, 1 KONINGEN 21.
3. Ze is een valse profetes. Ze pretendeert woorden van God te spreken, maar haar bron is boosaardig, zelfs al lijkt het mooi. De duivel doet zich voor als een engel van het licht. Izebel was de hogepriesteres van een valse god.
4. Ze heeft altijd sexuele zonden in haar kielzog. Ze probeert haar zin te krijgen met verleiding als wapen, gevolgd door eerst geestelijk, en meestal daarna daadwerkelijk overspel.
5. Ze heeft hekserij of New Age als achtergrond. Vaak zijn de banden met het occulte niet goed beleden en zijn de occulte geesten waarmee gewerkt werd niet goed of helemaal niet uitgedreven. Izebel was de dochter van Ethbaäl, zoon van Baäl. Haar vader diende deze valse god al.
6. Ze gebruikt geweld, kwaadaardige roddels en leugens of geestelijke dwang om te krijgen wat ze wil. Ze oefent terreur uit en iedereen is bang voor haar. Eigenlijk durft niemand haar te confronteren, want als je dat doet, breekt er oorlog uit. Izebel ontkrachtte de krachtigste profeet van haar tijd, Elia en vermoordde alles en iedereen die in haar weg stond.
7. Ze zorgt voor verdeeldheid en scheuring. Achter vrijwel elke kerkscheuring zit de geest van Izebel. Ze werkt in de hemelse gewesten samen met een geest die “foutvinder” heet, een geest van kritiek. Ze komt met kritiek, stookt mensen tegen elkaar op en vernietigt zo de liefde en eenheid binnen een gemeenschap. Achab de koning werd opgestookt om kwaad te doen, aangezet door Izebel. (1 KON.21:25)
8. Rebellie is haar kenmerk. Ze accepteert de ware autoriteit niet en wee de leiders die tegen haar ingaan of haar ontmaskeren. Die isoleert ze door openlijk hun autoriteit aan te vechten. Haar strategie is meerder kampen te creëren. Verdeel en heers. Izebel gaf haar man de koning grote monden en vocht openlijk de Goddelijke autoriteit van Elia aan.
9. Ze haat ware profeten en echte bekering. Zodra ze dreigt ontmaskert te worden, draait ze zich met allerlei leugens en smoesjes er uit, legt de schuld bij degene die waarheid spreekt en weet zo door list iedereen in haar web van leugens te vangen. Ze kan liegen als de allerbeste. Ze is zo charismatisch, dat ze heel snel de argeloze toehoorders aan haar kant krijgt. ZE WIL ZICH NIET BEKEREN. Iedereen die haar op haar fouten wijst, is gek. Ze heeft altijd gelijk. Izebel weigerde zich te bekeren, toen bleek, dat Elia Gods ware profeet was. Ze boog niet voor de ware God, maar vervolgde Elia.
10. Ze is het typebeeld van trots en haat ware nederigheid. Zij regeert en niemand regeert haar. Zij maakt de dienst uit en laat zich niet ompraten, tenzij dat ze het idee heeft, dat ze het zelf heeft beslist. Iedere vorm van gewoon gehoorzamen is ondenkbaar. Ze bepaalt zelf wel of ze wil gehoorzamen, en dan alleen, als ze helemaal achter de opdracht kan staan. Izebel was koningin ONDER Achab, maar eigenlijk was Achab koning onder HAAR. Als ze lijkt te buigen, is haar hart hoogmoedig. Er is geen echte bekering, het is schijn.
11. Ze ontneemt je je kracht en autoriteit en gebruikt het tegen je. Izebel had eunuchs als dienaren. Ontmande kerels, castraten. Hun kracht weggenomen. In de buurt van een Izebel voel je je altijd heel klein, zij is altijd veel geestelijker dan jij, ze is veel slimmer, charismatischer en beter dan jij, en lijkt van nature iemand te zijn waar anderen tegen op kijken terwijl jijzelf in het niet lijkt te verdwijnen. Je komt nooit goed uit de verf bij zo iemand. Zij zijn altijd het stralende middelpunt van ieder gesprek en feestje. Ze gaan zelf anderen leren uit de Bijbel, geven “woorden van God” te pas en te onpas en hebben beeld na beeld, terwijl jij eigenlijk zelden van God hoort.
12. Ze is heel religieus (de Baäl aanbidding is een valse religie). Ze lijkt zo geestelijk, met name omdat ze iedere dienst wel Jezus ziet binnenkomen, dromen van Hem ontvangt en het hoogste woord voert als het gaat om geestelijke zaken. Ga je het echter toetsen met het Woord van God, de Bijbel, blijkt dat haar kennis maar heel beperkt is. Ze kent zelden de Bijbel echt, en is eigenlijk nooit haar fundament.
13. Ze infiltreert in profetische bedieningen. Ze noemt zichzelf vrijwel altijd “profeet”, ze is de grootste “voorbidder” van de gemeente, en heel vaak staat ze op het podium als “profetisch worshipper”. Omdat haar “profetische gaven” echter een demonische oorsprong hebben, is al heel snel de ware profetische stem gesmoord in zo’n gemeente. Religie neemt over en zonden gaan heersen. Dat is wat Izebel deed in Israël. Ze ruilde de dienst voor God om voor afgoderij en leidde het land in zonde.

De geest van Izebel kan zowel mannen als vrouwen regeren. Vaak echter zie je, dat vrouwen, die slecht zijn behandeld door mannen (vaders of vriendjes), zo’n diepgewortelde hekel hebben aan mannelijke autoriteit, dat ze gaan rebelleren naar God (dat is de Vader), naar mannen in het algemeen, en soms zelfs lesbisch worden, zwanger worden en daarna de verwekker uit hun leven doen om alleen het kind te kunnen opvoeden, een man trouwen die ze kunnen overheersen, of heel ambitieus worden om de baas op hun werk te worden.
De beschadiging gaf ruimte aan de geest van Izebel om binnen te komen, en vervolgens allerlei karaktereigenschappen over te nemen.

Ronald en ik hadden vroeger vrienden, een stel, en tijdens verjaardagen leer je dan ook hun familie vrienden kennen. Zijn ouders, en ook zijn zus. Omdat we een redelijk goed contact hadden, en Ronald en ik toen al een beetje de gave van herder hadden, in ieder geval dat hart, vertelden veel mensen ons hun geheime problemen of familiekwesties. Zo ook in dit geval. Ik kreeg van hem te horen dat zijn vader door zijn zussen werd beschuldigd van incest, hun moeder die pa’s kant koos, ruzie in de familie, hijzelf had ook nog wat onoorbaars gedaan maar was slachtoffer want nog maar heel jong, en later kreeg ik te horen van huwelijksproblemen van de oudste zus. Ze ging scheiden, en weer later kreeg ik te horen, dat ze lesbisch geworden was, want kerels, die hadden helemaal afgedaan. Ik kwam toen haar en haar vriendin voortaan tegen op feestjes, samen met zes kinderen, het waren net twee kerels. Toendertijd wisten we natuurlijk van niets, maar nu zien we duidelijk Izebel aan het werk.

Mannen kunnen net zo goed worden geleid door een Izebelgeest. Vaak is er een bepaalde vorm van miskenning binnengeslopen, en op dezelfde wijze komt eerst rebellie, dan de wens om erkend te worden, en daarna de hele rest. Ronald en ik verdenken de voorganger die ons zo slecht heeft behandeld van Izebel- invloeden.

De kenmerken die ik heb opgenoemd van Izebel komen zelden ALLEMAAL voor in 1 persoon. Als dat wel het geval is, dan is er sprake van een “Full blown Jezebelspirit”, mensen die helemaal zijn overgenomen door deze geest. Ik heb er drie gekend in mijn hele leven. Veel vaker komt ze voor in karaktereigenschappen van mensen. Zo’n persoon is dan wel onder invloed van, maar nog niet overgenomen door zo’n geest. Dat beïnvloed zijn komt HEEL VAAK VOOR. Veel meer dan wij denken en hopen. De meeste mensen hebben wel een aantal eigenschappen, die van deze geest afkomstig zijn.

HOE KAN DAT?
Dat komt, omdat Izebel geen gewone, inwonende demon is. Ze is een overste, die hele gebieden regeert. Je moet het zien als een marionettenspeler, die zijn poppen van bovenaf met touwtjes laat bewegen zoals hij wil.
Kijk naar Almere. Deze geest hangt boven dit gebied. De New Age -winkels en beurzen rijzen als paddestoelen uit de grond.Bovendien is er in Almere pasgeleden een sexwinkel geopend op de Grote Markt in het hart van het centrum van Almere Stad. Heel veel jeugd, buitensporig veel, rebelleren tot een punt, dat ze niet meer te handhaven zijn op gewone scholen. Er is weinig respect voor gezag zoals politie, en er is een hoog aantal scheidingen hier. Dat zijn allemaal kenmerken van Izebel.

Wat doe je dan?
Je zou zeggen, je gaat gewoon bidden tegen deze geest. Maar dat ligt niet zo simpel. Omdat het een overste is, kun je niet zo maar even de wapenen opnemen en haar gaan aanvallen. Dan krijg je onherroepelijk een tegenaanval. Als je vanuit je vlees gaat bidden, is dat vanuit een trotse houding, en dat is heel gevaarlijk. Er is dan een opening voor deze geest om keihard terug te slaan.
De enige manier om je tegen haar te wapenen is jezelf te bekeren van iedere invloed die ze mogelijk op jou zelf heeft, en zo rein en heilig mogelijk te leven. Een goede relatie met de Heilige Geest is onmisbaar.
WAAROM DENKEN JULLIE DAT WE WEEK AAN WEEK PREDIKEN DAT WE ONS MOETEN BEKEREN VAN ONZE ZONDEN?
OMDAT ALLEEN ZO DE VIJAND GEEN VOORDEEL OP ONS KAN BEHALEN.
Het is onze taak jullie zo dicht mogelijk naar het Vaderhart te wijzen, en jullie zoveel mogelijk te behoeden voor aanvallen van de vijand.
En ga nou niet speculeren welke vreselijke zonden Clemens al dan niet had voordat hij viel, want soms heeft een aanval een andere geestelijke oorzaak, lees het boek Job maar eens.
We moeten geen OPENINGEN geven voor aanvallen.

Izebel werd overwonnen door een strijder, die zich niet liet intimideren, maar de strijd aanging. Dat is de enige manier om haar te overwinnen.
Laten we lezen:
2 KONINGEN 9: 30- 37

Als je karaktereigenschappen hebt ontdekt bij jezelf van deze geest, wil ik je nu uitnodigen om het volgende gebed mee te bidden. Het is een gebed van afwijzing van deze geest. Omdat we allen in deze Eliazalving bewegen, is het van belang, voor ons allemaal, dat we dit gebed mee bidden. Ik wil IEDEREEN uitnodigen om te gaan staan en hardop mee te bidden. Als je invloeden bij jezelf hebt herkend, alsjeblieft, bekeer je van deze karaktereigenschappen en leg het af. Geef de duivel geen voordeel op je! Het kan de sleutel zijn tot gebieden waar je steeds strijd ervaart, en geen overwinning wist te behalen. Laten we bidden.
GEEST VAN IZEBEL, IN DE AUTORITEIT VAN JEZUS CHRISTUS, DIE HIJ ONS HEEFT GEGEVEN ALS ZIJN DIENSTKNECHTEN, ZETTEN WE NU JOUW GEVANGENEN VRIJ! WE ZETTEN JE SLAVEN VRIJ! WE SPREKEN TEGEN DE GECASTREERDEN, WERP JE BOLWERKEN DIE SAMENWERKEN MET IZEBEL NEER! WERP HAAR BOOSAARDIGE GEDACHTENGANGEN UIT JE DENKEN! Bid allen mee:
IN DE KRACHT VAN JEZUS NAAM, WIJ ZETTEN JULLIE EN ONSZELF VRIJ VAN IZEBELS PSYCHISCHE GREEP OP JE ZIELEN. IN DE AUTORITEIT VAN DE LEVENDE CHRISTUS, VERKLAREN WE DE GEEST VAN IZEBEL DE HEILIGE OORLOG! VERDWIJN UIT ONZE LEVENS, ONS HUISGEZIN, ONZE FAMILIES, ONZE PARTNERS, ONZE KINDEREN, EN ONZELF!