DIS/MPS en ALTERS

In de Christelijke hulpverlening houden we rekening met wat de reguliere psychologie en geestelijke hulpverlening leert. Dit is logisch, omdat een psychiater of psycholoog wordt gezien als de  professioneel, op dezelfde wijze als een arts of chirurg de professioneel is.

Het is gevaarlijk en uitermate dom om iemand die aan een bedreigende ziekte lijdt, te vertellen dat hij of zij niet meer naar de dokter moet gaan, of de medicijnen weg moet gooien omdat het geloof in Goddelijke genezing beter is dan de gang naar de arts. Bovendien kan het zelfs strafbaar zijn en leiden tot vervolging om iemand van een levensreddende geneeskundige behandeling af te houden. Recentelijk waren er processen tegen onder andere Jomanda inzake de dood van Sylvia Millecam. Deze stierf, omdat ze zich had laten weerhouden van een behandeling die haar waarschijnlijk had kunnen redden.

Wij geloven, dat indien de glorie van God groot genoeg is, God beter kan genezen dan de reguliere artsen. We hebben vele malen medisch bewezen wonderen persoonlijk en van dichtbij meegemaakt en weten dat Goddelijke genezing heel echt is. Hier spreken we onder andere over meerdere mensen, die met een medische verklaring het bewijs in handen hebben van hun genezing van AIDS en HIV, mensen die na vele, vele jaren invalide te zijn geweest, uit rolstoelen opstonden en op onverklaarbare wijze weer konden lopen. We hebben gebeden voor een jonge vrouw die door machines in leven werd gehouden. Haar toestand was zo hopeloos, dat de doktoren de stekkers er uit wilden trekken, haar hersenen waren ernstig beschadigd en ze was hersendood verklaard. Zij is door een wonder van God na gebed tot een vrijwel volledig herstel gekomen, ondanks dat de scans tot op heden nog steeds een zware hersenbeschadiging vertonen. Medisch gezien is het onmogelijk dat zij zo goed functioneert, ze heeft de artsenverklaringen op zak en is een casis voor medische studenten geworden. We kenden zelfs iemand persoonlijk die op zendingsreis een hartstilstand had, dood werd verklaard en na een dag in het mortuarium door gebed uit de dood is opgestaan. Het hele land (Mexico) was in rep en roer en velen zijn tot geloof gekomen door zijn opstanding. Hij had een getuigenis over zijn verschijnen voor de troon van God in de tijd dat zijn lichaam in het mortuarium lag.

Goddelijke genezing is heel echt en de wonderen en tekenen die Jezus deed, gebeuren nog steeds in Zijn wonderbare Naam. Maar omdat de kerk in de loop der eeuwen steeds meer aan kracht en heiligheid heeft ingeboet, is de glorie sinds de tijd van Handelingen sterk teruggelopen. Daar waar God wordt ingeperkt door mensen en religie, kan Zijn Geest niet in volle kracht werken. En dan heeft de wereld een alternatief nodig.

De medische wetenschap heeft veel kennis vergaard in de loop der eeuwen en nog staat hij niet stil. Prijs God voor doktoren, en de vorderingen die zij nog immer maken. De kracht die de kerk heeft ingeboet, is gelukkig opgepikt door vele mannen (maar ook vrouwen, denk aan madame Curie) door de geschiedenis heen, en zij hebben grote remedies gevonden tegen de vreselijkste ziekten en plagen. De ontdekking van penicilline was van onschatbare waarde, maar ook de eerste artsen die het aandurfden om transplantaties uit te voeren (dr. Barnard, hartchirurg) hebben enorme stappen voorwaarts gezet om het lijden van de mensheid te verlichten. Grondleggers van de moderne geneeskunst (Anthonie van Leeuwenhoek) hebben de basis gelegd voor het redden van ontelbare levens.

 

Is dit een ode aan de mens? Ja en nee. God heeft ons naar Zijn evenbeeld gemaakt, en indien wij ons verenigen, is er niets dat wij niet kunnen (Gen. 11:6). Het is goed en Gode welgevallig indien wij samen in eenheid staan om iets te bereiken tot welzijn van Gods schepping. Het is wel te prijzen dat sommigen hun nek uitsteken om nieuwe grenzen te doorbreken tot opbouw van een ieder. Het is echter bedenkelijk als dit grenzen zijn die rechtstreeks over de scheidingslijn van onze bevoegdheid gaan en wij op het terrein van God gaan komen. Ik denk hier in dit geval aan het klonen van mens en dier en het vernietigen van menselijke foetussen voor stamcelonderzoek. Het wereldse antwoord op het falen van de kerk heeft zowel goede als slechte kanten, en dat komt omdat het altijd eten van de boom der kennis is. Aan deze boom ging het om kennis van zowel het goede alsook het kwade! En zolang wij zelf uitmaken wat goed voor ons is en welke offers er voor mogen worden gebracht, zijn we in rebellie naar God.

Het moge duidelijk zijn dat het gevaarlijk kan zijn om op het terrein te komen van de geestelijke wetten. Wij als mens mogen van God deze wetten niet overtreden. Na dit overtreden van deze wetten kunnen wij, indien wij ons werkelijk bekeren en onze zonden belijden, door de genade van het kruis van Golgotha, vrijstelling krijgen van de straffen die daarop staan, maar deze wetten zijn eeuwig door God ingesteld en blijven de grens waar wij niet overheen mogen gaan. Zeker als het gaat om zaken waar wij eigenlijk niet genoeg kennis van hebben zijn gevaarlijk ( “Mijn volk gaat ten onder door gebrek aan kennis”) en een ingang voor de vijand om te komen stelen, slachten en vernietigen. Gods bescherming valt weg indien wij legaal recht geven aan de vijand om ons geestelijke huis te betreden.

De psychiatrie is bij lange na nog niet zo oud als de reguliere geneeskunde. De grondlegger was Sigmund Freud, wiens inzichten in bepaalde opzichten minimaal wat bedenkelijk waren. Echter, hij heeft de kennis van de psyche opgestart en daarmee de aftrap gegeven voor een tak van wetenschap die onder de noemer “geneeskunde” valt.

Allereerst heeft de moderne psychologie absoluut veel te bieden. Na bijna tweehonderd jaar kan er rustig gesteld worden, dat de psychologie veel waardevols bevat voor de mens in geestelijke nood. Een psycholoog kan je inzicht geven in dat wat diep verstopt zit in ons innerlijk en wat de reden kan zijn van problemen waar we tegen op lopen. Ze zijn in staat om ons beter te laten omgaan met zaken die we van onszelf niet goed kunnen oplossen door ons een andere levensstijl aan te reiken, en ook in het geval van traumatische ervaringen en dergelijke kan het levensveranderend zijn om de hulp van een psycholoog in te roepen. Denk bijvoorbeeld maar eens aan de verhelderende adviezen die een Dr. Phil geeft aan zijn gasten in zijn televisieprogramma.

Toch zit er een lelijke adder onder het gras. Bij zgn. “geestesziekten” bevinden we ons op een hellend vlak. Er zijn mensen die last hebben van “stemmen in het hoofd”, of “schizofrenie”, “borderline”, “autisme en aanverwante stoornissen” of “meervoudige persoonlijkheden” en noem maar op. Indien er sprake is van zaken die in de psychologie vallen onder het kopje psychische aandoeningen, dan bevinden we ons op het gebied van het geestelijke en daar gelden geestelijke wetten.

Je ziet, dat psychologen geen werkelijke remedie hebben voor deze stoornissen. Er worden medicijnen voorgeschreven die zeker een bepaalde uitwerking hebben, maar zodra die niet meer worden ingenomen, vallen de “patiënten” terug in hun oude patronen. Er is geen sprake van daadwerkelijke genezing, maar van het onderdrukken van de “ziekte”. Iemand die bijvoorbeeld “manisch- depressief” is, krijgt onherroepelijk weer last van de oude symptomen indien de medicatie wordt weggelaten. Echter, deze mensen hebben juist de neiging om hun medicijnen niet te slikken, omdat het hun gevoelens zo afvlakt, dat ze liever met hun heftige emoties leven dan rond te lopen als een gevoelloze halve robot. Ze zijn zo emotioneel versuft door de medicijnen, dat ze de kwellingen van hun aandoening aantrekkelijker vinden dan de onderdrukking. Dat doet ons denken aan de onderdrukker, hij die ons een slavenjuk oplegt, hij die ons in slavernij wil houden terwijl Jezus ons heeft bevrijdt.

Psyche. Wat houdt dat woord in? Gaat het om de ziel? Om de geest van de mens? Dat wat in het natuurlijke onzichtbaar is voor het oog, maar wat de werkelijke persoonlijkheid van de mens omvat? Is dat grijpbaar? Of überhaupt te beredeneren?

Hoeveel kennis is er eigenlijk werkelijk van “geestesziekten”? En wat impliceert dat woord eigenlijk? Het lijkt er op, dat niet alleen het lichaam, het vlees waar de “psyche” in huist, vatbaar is voor ziekten, maar dat ook de “psyche” zelf ziek kan zijn. En als je ziek bent, heb je een dokter nodig, die je beter maakt. Hoe goed dat lukt, hangt af van de kundigheid van de arts. Een huisarts is niet kundig genoeg om een kankerpatiënt beter te maken. Die moet worden doorgestuurd naar een oncoloog, daar maakt hij een gerede kans om te overleven. Hoe meer kennis, hoe meer kans op herstel.

Er zal geen psycholoog zijn, die durft te beweren, dat ze bijvoorbeeld autisme of MPS volledig in kaart hebben en kunnen genezen. Wat is MPS? Omschrijving (zo ongeveer): “meerdere personen in één persoon”. Een persoon die meerdere persoonlijkheden heeft ontwikkeld. Dat is een contradictie in termino, het spreekt zichzelf al tegen. Is het te begrijpen? Ja, maar slechts ten dele. De psychologie heeft wel ontdekt hoe zoiets meestentijds ontstaat: Vaak tijdens de ontwikkeling in de vroege jeugd door zwaar trauma, en met name als het trauma aanhoudt zoals bijvoorbeeld bij ernstig seksueel misbruik of zware mishandeling. Een kind dat deze vreselijke kwellingen telkens weer moet ondergaan, ontwikkelt als het ware een “andere persoon”, die het trauma ondergaat. Het is een soort geestelijk beschermingsmechanisme, dat het kind in staat stelt, de verschrikkingen aan te kunnen. Deze “persoonlijkheden” worden ook wel “alters” genoemd, alter ego’s.

Laat me dat verduidelijken: Op het moment dat het misbruik/geweld plaatsvindt, stelt het slachtoffertje zich voor, niet daar op die plek te zijn, maar ergens waar het veilig is. De vreselijke daad overkomt als het ware een “ander”. De psychologie stelt, dat een stukje van de persoonlijkheid blijft steken en zich niet ontwikkelt (innerlijk kind) of zich ontwikkelt als die andere persoon die werd bedacht om het geweld te ontvluchten (de alter). Een soort van gefragmenteerde persoonlijkheid, als het ware. Een meer Bijbelse uitleg is de volgende: Gedreven door lust, woede of andere emoties, aangewakkerd door demonische machten (onze strijd is niet tegen vlees en bloed), pleegt de dader geweld tegen het kind. Diezelfde duivel, gekomen is om te stelen, te slachten en te vernietigen, richt zich nu op het kind: hij houdt het bescherming voor in de vorm van vluchten in de “alter”. De boze geest fluistert dit in het onderbewustzijn van het kind en op het ogenblik dat er aan wordt toegegeven, is er een zgn. “legale rechtsgrond” voor de demon om binnen te komen. Niet het kind “fragmenteert in meerdere personen”, maar de demón is de zgn. “alter”. Hij heeft zelfs onderbewust “toestemming” van het kind om er te zijn (ze staan samen in eenheid, de alter neemt het over). Niet een stukje anders ontwikkelde persoonlijkheid van het kind, maar gewoon de demon zelf neemt het over tijdens het voortduren van het geweld. Maar hoe werkt het met de duivel? Hij liegt en bindt, en neemt het ook over als het allang niet meer “gewenst” of aan de orde is. En dan zit je met de “ziekte” MPS. De leugen (het ongoddelijke geloof) is, dat er bescherming wordt gegeven door de demon. De Goddelijke Waarheid is, dat de duivel een mensenmoordenaar is vanaf den beginne. Alleen Jezus is de ware Bevrijder en Redder.

Er zijn Christelijke hulpverleners, die een psychologische opleiding hebben gedaan. Voor Christenen is dit heel fijn, omdat zij dan hulp kunnen ontvangen die niet alleen professioneel onderlegd is, maar ook op basis van Gods Woord en Zijn geestelijke wetten. Maar het is heel goed om ook hierin op onze hoede te zijn. Toets alles en behoud het goede! Tenslotte waarschuwt de Bijbel ons niet voor niets om het wereldse niet te vermengen met het geestelijke, menselijke inzichten niet met Goddelijke waarheid. Jezus noemde de leer van de Farizeeërs “zuurdesem”, en dat was omdat zij de wetten van God zelf hadden vermengd met hun eigen inzichten. Een weinig zuurdesem doet het gehele brood gisten, en tast alles aan wat zuiver is.

Zolang de Christelijke psycholoog alleen de Bijbel hanteert op het punt waar de grens overschreden wordt van het emotionele naar het geestelijke, zal de hulp uitmuntend zijn. De Bijbel staat boven alle menselijke inzichten, kennis en wetenschap. Zeker hier in de Westerse wereld waar het Griekse denken de wetenschap tot een afgod heeft gepromoveerd, is het heel belangrijk om daar duidelijke scheiding in aan te brengen. De Bijbel heeft altijd het laatste woord! Het begint gevaarlijk te worden als er gesteld wordt dat de ziel meerdere personen ontwikkelt doordat de volwassen identiteit nog niet gevormd is. Dat is een aanname die haaks staat op wat de Bijbel hierover te zeggen heeft. De Bijbel leert ons heel duidelijk dat waar er meerdere personen door iemand heen spreken/ manifesteren, het altijd boze geesten zijn. Andere oorzaken worden er niet gegeven. De bezetene van Gardara, het duidelijkste Bijbelse geval van wat wereldse psychologen “geestesziek” zouden noemen (hoe zouden ze het definiëren, als schizofreen?), is het voorbeeld van meerdere personen in één man, namelijk 6886, het gemiddelde van wat een “legioen” aan soldaten bevatte. Die personen, in de Bijbel aangeduid als demonen, huizen in het lichaam van een man uit Gardara, die nadat hij bevrijd is van al die persoonlijkheden (boze geesten), gewoon één man is met één persoonlijkheid, namelijk de persoonlijkheid die God deze mens gegeven heeft toen hij geboren werd. Er is geen sprake van heling van een gefragmenteerde ziel, omdat de persoonlijkheden (demonen) nadat ze de man verlieten, in varkens gingen en deze doodden.

De Bijbel stelt, dat wij geest zijn, een ziel hebben en in een lichaam wonen. De Bijbel leert ons ook dat God volmaakt is, en dus geen fouten maakt. Hij geeft geen 2, 4 of 10 menselijke geesten slechts één lichaam om in te wonen. Dat is niet Bijbels. Er staat geschreven, dat God ons reeds voordat Hij ons in de moederschoot plaatste, al gekend heeft. Wat automatisch inhoudt, dat wij geen inbreng in onze ware persoonlijkheid hebben omdat Hij ons geschapen heeft. Hij bepaalt wie wij zijn, niet wijzelf. De leer van MPS, het verzinnen en worden tot een alter ego, brengt automatisch met zich mee, dat wij dus zelf kunnen kiezen voor een bepaald temperament en persoonlijkheid en dat wij, naar gelang wij zelf kiezen, ons ontwikkelen. Ofwel, dat wij mensen geen aangeboren karakter hebben maar worden wie wij zijn door een wilsbesluit. En indien wij dit nodig vinden, zelfs meer personen uitkiezen om te zijn. Dit is waarom de psychologische verklaring voor MPS eigenlijk niet kan kloppen, en er zal geen psycholoog zijn die durft te beweren dat onze persoonlijkheid niet voor het grootste deel is aangeboren. Zo spreekt men niet alleen de Bijbel tegen, maar ook zichzelf met deze verklaring van meerdere personen in één mens.

Jezus Zelf leert ons, dat een huis dat tegen zichzelf verdeeld is, geen stand kan houden (Marc.3:25) Huis is in dit geval hetzelfde als een lichaam(vgl. Lucas 11: 24-25). God is één, en Hij leert ons dat wij niet moeten hinken op 1 been, maar met GEHEEL ONS HART, GEHEEL ONZE ZIEL EN GEHEEL ONS VERSTAND Hem lief moeten hebben. Dat is onmogelijk als er sprake van MPS. Dan is men in eenheid met de alters (demonen) en niet met zowel God, alsook de eigen, Godgeschapen persoonlijkheid. Er heerst dan verdeeldheid tussen onze geest, onze ziel (ons karakter) en ons verstand. Daarom hebben mensen “met MPS”, ofwel demonische bezetting, zo’n moeite met het blijven standhouden, waar Jezus over spreekt. De diagnose MPS zorgt voor verwarring, omdat de geest de werken van de vijand wel ervaart, maar het verstand versluierd is door de leugens die de Goddelijke waarheid bedekken.

 

Christelijke psychologen beweren wel dat mensen met meerdere persoonlijkheden demonen kunnen hebben, maar dan iedere persoonlijkheid afzonderlijk. Om die eenheid te bewerkstelligen, is het zaak, de verschillende “alters” stuk voor stuk tot de Heer te leiden en daarna de eventuele demonen uit te werpen bij iedere “alter”. Omdat je te maken hebt met meerdere persoonlijkheden (dus meerdere personen?) moet je wellicht 5, 10 of meer “alters” tot de Heer leiden. Dit mag wat vaag klinken, maar zo werkt het, beweren zij. Een interessante vraag werpt zich hierbij op: moeten al die bekeerde alters dan ook gedoopt worden? Zo nee,waarom niet? En zo ja, op welke wijze en hoe vaak moet dezelfde mens dan ondergaan in dat watergraf? Gaan de onbekeerde alters naar de hel of worden zij uiteindelijk één met de bekeerde alters bij Jezus’ terugkomst? Sterker nog, is de gefragmenteerde persoon wel echt gered als er nog delen niet bekeerd zijn?

Wie het nog snapt en bovenal Bijbels kan aantonen, mag het zeggen. Onze ervaring is, dat wijzelf (die geen last hebben van “alters”) er al aardig van in de war raken, en zelfs al snapt ons hoofd het, er blijven genoeg vragen onbeantwoord en echte vrede vinden wij niet in onze geest. Zolang je er over nadenkt, tenminste. Want we moeten toetsen, toch? Helaas slikken we teveel voor zoete koek, iemand vertelt iets dat logisch klinkt en als domme schapen laten we na de Bijbel en God te blijven zoeken. En het wordt al helemaal moeilijk als “de wetenschap” iets stelt. De wetenschap met zijn professionals is onfeilbaar, zo lijkt het haast, maar het enige dat werkelijk onfeilbaar is, is de Bijbel, het Woord van de levende God. Ik heb zelfs een alom gerespecteerde Christelijke hulpverlener horen leren, dat het “verworden tot alters” een gave van God is, om het kind de gelegenheid te geven te overleven tijdens het zware trauma. Is DIS (want dat is de benaming voor het distantiëren van de realiteit) werkelijk een gave van God? Aan de vruchten herkent men de boom, zei Jezus. Gaven van God verworden niet tot een kwellende gebondenheid die het normaal dagelijks functioneren totaal in de weg staat. Ik heb een andere Christelijke hulpverlener, die zelfs cursussen gaf over dergelijke trauma’s, tijdens het bidden voor iemand aan de manifesterende, huilende “alter” de raad horen geven “te gaan schuilen” bij degene die voor het gebed kwam. Schuilen doe je bij God, en niet bij “een ander, zgn. sterker deel van jezelf ”. Dit soort Christelijke psychologie is simpelweg lariekoek, het is schadelijk en gaat dwars tegen Gods Woord in.

Mensen met MPS, tenminste zoals de “vakmensen” het aanduiden, zijn al misleid door de leugens van de vijand, ze zijn daarbij verwond en gekweld, en kunnen dit soort semi- wetenschappelijk geneuzel er niet bij gebruiken. De reguliere hulpverleners bieden maar zeer beperkte hulp, dus de slachtoffers lopen vaak in een kringetje zonder echt verder te komen ondanks de professionele hulpverlening en op een bepaald punt vragen ze zich af of ze nou echt gek zijn of dat er iets niet helemaal klopt. Maar omdat de zgn. professionals ze blijven voorhouden dat ze toch echt een geestesziekte hebben en ze daarbij vaak te horen krijgen dat “hun problematiek” van een zwaar kaliber is, denken zij dat ze moeilijk te helpen zijn. De Bijbel schijnt echter een heel verhelderend licht op de psychologische brei.

Mensen die gekweld worden door “alters”, zijn door het oorspronkelijke trauma vaak diep beschadigd zijn. Juist dan is het belangrijk geen dingen te gaan verkondigen die nergens in de Bijbel staan. Door de diepe emotionele wonden kun je als hulpverlenende leek veel extra leed veroorzaken indien je ongediplomeerd en zonder kennis van zaken deze mensen probeert te helpen. Goedbedoelde maar onkundige hulp kan veel kwaad veroorzaken.

Maar datzelfde geldt precies zo hard voor “vakmensen”, die geen kaas gegeten hebben van het geestelijke! Omdat de Bijbel de Waarheid spreekt, gaat het gewoon om mensen, die door meerdere boze geesten zijn bezet. Demonen die zijn binnen gekomen ten tijde van de oorspronkelijke verwondingen, die het arme slachtoffer voorhielden ze te helpen. De duivel is een leugenaar en uitermate listig. Ze houden de mensen voor de gek die niet goed onderlegd zijn in het Woord van God, die geen of te weinig onderscheiding van geest hebben, en die niet genoeg openbaring van Gods Geest hebben. Ze brengen een rookgordijn aan door liefdevolle Christenen aan te vallen met Grieks denken. Zolang demonen niet worden herkend in hun ware gedaante, nl. gevallen engelen die hun werkelijke identiteit verborgen houden, kunnen zij blijven zitten waar ze zitten en hun slachtoffer gevangen blijven houden. Als de hogere demonen (zij die zich voordoen als de “alters”) vervolgens een paar mindere demonen opofferen door die er uit te “laten” schoppen door goedbedoelende Christelijke hulpverleners, dan blijft de leugen in tact en blijft hun slachtoffer gebonden aan MPS en de wereldse verklaring daarvan. Het “bewijst” de zgn. juistheid, omdat het lijkt te werken, maar de waarheid blijft verstopt. Offer een toren op om de koningin en het gehele schaakspel te redden. Omdat de psycholoog je niet kan bevrijden van je probleem (de duivelse horden), leren ze je maar leven met je demonen, dan is het in ieder geval draaglijker dan eerst. Ze geven pillen die je versuffen zodat de demonen ook minder grip hebben op je verdoofde emoties, en alles is opgelost. Maar dat is net zoiets als de politieke oplossing voor het drugsprobleem: gedogen omdat je het op die manier tenminste nog een beetje in de hand kunt houden.

Wij zijn geen psychologen, maar hebben wel grote kennis van de geesten. Wellicht zullen “vakmensen” het oneens met ons zijn. Maar ieder zijn vak. Zelfs Christenen met kennis van demonen kunnen het oneens met ons zijn. Maar hoe zit het dan met die mensen die na hun hulp nog steeds niet vrij zijn? En hoe zit het met de Bijbelse Waarheid in vergelijking met de menselijke kennis van de psychologie? Dat er meerdere demonische personen door mensen heen kunnen spreken is bekend, ook in de Bijbel wordt daar melding van gemaakt (Hand. 19:13) Hier rijst de vraag, is een demon een persoon? Wel, het is geen menselijke persoonlijkheid, dat moge duidelijk zijn, maar ze hebben verstand, werken samen in ieder geval als leger of eenheid/ legioen, ze hebben een wil en kunnen besluiten nemen, hebben emoties (voelen bv. angst of worden woedend), ze kunnen leren uit situaties en bedenken plannen (zie Lucas 11:24-26). Ze voldoen aan alle criteria om met recht “persoonlijkheden” te worden genoemd. Als mensen zich al beter kunnen voordoen dan ze in werkelijkheid zijn (zoals oplichters), hoeveel te meer kan een uitermate slecht en sluw persoon die niet zichtbaar is voor het menselijke oog ons voor de gek houden? Kunnen zij “vakmensen” voor het lapje houden? Wellicht zelfs Christenen?

Geen punt voor de duivel. Wie is er listiger dan hij? Alleen God Zelf kan ons waarschuwen voor waar hij werkzaam is en verstopt zit. Wij geloven, dat MPS niet bestaat maar een rookgordijn van de duivel is. Wij geloven dat demonen binnen kunnen komen in ingrijpende gebeurtenissen in iemands leven, en zoals een grote wond gemakkelijk geïnfecteerd raakt met bacteriën kan een ernstig trauma geïnfecteerd worden met demonen. Hoe meer er binnen weten te komen, hoe heftiger en brutaler zij manifesteren, Wij geloven dat mensen bezet kunnen zijn met demonen die zich voordoen als “alters” en zo hun slachtoffer in gevangenschap en kwelling houden. Wij geloven dat de Here Jezus ons heeft gegeven ALLE macht over de gehele legerschare van de vijand en dat wij door de kracht van de Heilige Geest deze demonen kunnen en moeten uitwerpen om de gevangenen vrij te zetten. Wij geloven tevens, dat deze gevangenen ook, en wellicht eerst, heling moeten ontvangen van hun gebroken hart. Maar wij zijn er van overtuigd, dat mensen vrij kunnen komen van “MPS”. Jezus voorziet in ál onze noden, Hij is gekomen juist om dezen te bevrijden. Niet op de manier zoals de psychologie leert, maar zoals Hij ons heeft opgedragen. Geheel naar Zijn wil en Zijn Woord. En indien dit in eenheid staat met de psychologie, dan is dat geweldig, maar daar waar het Woord anders is, gaat het Woord vóór! Glorie aan God!